29 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนายสังวาลย์ นิลหิรัญ ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนมากที่สุด