5 ตุลาคม 2563
การประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองรัญญิก จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 โดยมีนางธนาภรณ์ สังข์เงิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนมากที่สุด