16 พฤศจิกายน 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนและของท้องถิ่น เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมทั้ง การให้คำแนะนำ    การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชัชวาล วงศ์สวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลักแรด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้