24 พฤศจิกายน 2563
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรม: กระเป๋าผ้ารักษ์โลก)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรม: กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับโครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรม: กระเป๋าผ้ารักษ์โลก) เป็นการจัดกิจกรรมวาดรูปและลงสีบนกระเป๋าผ้า โดยมีนางสาวเจษฎา อยู่ทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนริเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจน เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางเลือก สนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนตำบลอรัญญิก อีกทั้ง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนลดการใช้พลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายยาก และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น อีกด้วย