25 พฤศจิกายน 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เด็กและเยาวชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมนันทนาการ “สานสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอรัญญิก” การอบรมให้ความรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การอบรมให้ความรู้การป้องกันต่อต้านยาเสพติด โดยคณะวิทยากรจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ทั้งนี้ ยังจัดกิจกรรม Walk Rally และกิจกรรมที่เพิ่มทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย