30 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลฯ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนไทยทุกเหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 พิธีประกอบไปด้วย การเจริญพระพุทธมนต์ การเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 9 นาที พร้อมทั้งร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พรสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย กราบลาประธานฝ่ายสงฆ์ และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นอันเสร็จพิธี โดยพิธีจัดขึ้นให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันชาติไทย เพื่อแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์