16 ธันวาคม 2563
การจัดประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยจัดขึ้นเพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆ สรุปรายรับ-รายจ่าย รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ชุดใหม่ โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก สมาชิสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้