16 ธันวาคม 2563
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนางกุสุมาลย์ จันทร์แก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกอบไปด้วยการเดินขบวนของสีต่างๆ ได้แก่ สีส้ม สีม่วง สีเหลือง สีแดง และสีเขียว การประกวดกองเชียร์ การแข่งกีฬาและเกม 6 ประเภท ได้แก่ เกมโยนห่วง เกมตีกอล์ฟ เกมลิงอุ้มแตง เกมจิ๊กซอว์ เกมโยนบอลใส่ตะกร้า และเกมหย่อนจรวด โดยการจัดกีฬาสีผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกจัดขึ้น เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกาย จิตใจแข็งแรง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ เทศบาลเมืองอรัญญิกยังได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก เขื่อนขันธ์ออกจุดให้บริการนวดแผนไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย