23 ธันวาคม 2563
เทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วม กิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” ณ เวทีกลาง สวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การตัดแต่งกิ่งไม้-ต้นไม้ การทาสีตีเส้นจราจรและทางเท้า การทาสีเครื่องเล่น เก้าอี้ และแผ่นป้ายต่างๆ การเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ บริเวณสวนชมน่านและบริเวณใกล้เคียง โดยการจัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาดสวยงาม ด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ภายใต้จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกสู่เมือง "เมืองน่าอยู่” (Happiness City) โดยการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน ทั้งด้านความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจตลอดจนทำให้สังคมมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น