16 มีนาคม 2564
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก

วันที่ 16 มีนาคม 2564 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก       เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวงศกร บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สำหรับการดำเนินโครงการมีทันตแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้เด็กรู้และรักษาสุขภาพในช่องปากให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ