23 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางสุพัตรา เนียมเครือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีบวงสรวง สำหรับพิธีบวงสรวงประกอบไปด้วย ประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมถวายมาลัยพระกรคล้องพระแสงดาบ จากนั้นประธานจุดเทียนชัยและเทียนสีเงิน สีทอง ประธานพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมปักธูปเครื่องสังเวย บัณฑิตเริ่มพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ประธานกล่าวขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และบรรเลงเพลง มาร์ช-นเรศวร เป็นอันจบพิธีบวงสรวงฯ ทั้งนี้ ยังได้มีการแสดงชุดศิลปป้องกันตัว จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และการแสดงชุดไก่ชนพระนเรศวรกับไก่ชนพม่า จากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

สำหรับพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2564” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การเปิดร้านมัจฉากาชาด การออกสลากกาชาด การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การจัดประกวดอาหารเอกลักษณ์พื้นถิ่น การจัดประกวดแข่งขันไก่แจ้พื้นเมือง การจัดประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย การจัดถนนสายวัฒนธรรมและการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจน ชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตฯ ลูกทุ่งทุกค่ำคืน ทั้งนี้ การจัดงานได้มีการกำหนดมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สแกนไทยชนะก่อนเข้างาน และรักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)