1 เมษายน 2564
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มาดำเนินการ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ในระดับ ดีมาก