11 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกครั้งแรก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 6 จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกครั้งแรก โดยมีสมาชิสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 18 คน พร้อมด้วยนายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก   เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก ประกอบไปด้วย ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เรียนเชิญประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก และเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ผู้ที่มีอายุสูงสุด คือ นายชยันต์ มีเงิน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3 เป็นประธานชั่วคราวและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ พร้อมทั้งนำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก กล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ครั้งแรก ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ การเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสมบูรณ์ อายุโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เสนอชื่อ จ่าสิบเอก ชูชีพ มีไชยโย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2 เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก และเสนอชื่อ จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ในโอกาสนี้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการเข้ารับตำแหน่งอีกด้วย จากนั้นประธานสภาฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ของแต่ละสมัย และมีการกำหนดวันเริ่มประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) และวาระอื่นๆ