17 พฤษภาคม 2564
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าแสดงความยินดี แก่นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก