17 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2564 มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เกี่ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์ พร้อมทั้ง ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลอรัญญิกให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลอรัญญิก ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายวัสนต์ วชิราศรีศิริกุล ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายลักษ์ เสือเล็ก ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางรัชฎาพร พิมพา ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช ดำรงตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางพิศมัย ขันแก้ว ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และนางสาวดาวลอย รุ่งยิ้ม ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก