28 พฤษภาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เจลและแอลกอฮอล์สำหรับสถานศึกษา อบรมและสาธิตการทำเจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ดร.ศลิษา วีระพันธุ์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษาโครงการ U2T รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เจลและแอลกอฮอล์สำหรับสถานศึกษา อบรมและสาธิตการทำเจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และวัสดุป้องกันการแพร่เชื้อแบบ ใช้เท้าเหยียบ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (U2T สู้ภัยโควิด) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก 1 (หนองปลาค้าว) และ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก