4 มิถุนายน 2564
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน อาทิ ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นทองอุไร ต้นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ต้นเพกา และต้นสมอพิเภก  โดยมีนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีฯ  และนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นผู้มอบพันธุ์กล้าไม้ ณ บริเวณลานโดมสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก