7 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมการประชุม สำหรับฝ่ายบริหารนำโดย นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลอรัญญิก ให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย