10 มิถุนายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมิถุนายน 2564
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายลักษ์ เสือเล็ก รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทราบ