11 มิถุนายน 2564
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วย จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ และนางสาวศิริจันทร์ รุ่งยิ้ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) โดยมี นางสาวณัฐนิชา สีบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางรินดา เจวประเสริฐพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวศิริรัตน์ มีแสง หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบตามลำดับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อให้มอบให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป