2 กรกฏาคม 2564
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) โดยมีนายไพฑูรย์ ลาวเกษม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย ประธานที่ปรึกษากองทุนฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากองทุนฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อทบทวนระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ สรุปผลการบริหารงานกองทุนฯ และด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3 ) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก