7 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดการประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก นำโดยจ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยนางสุพัตรา เนียมเครือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายสุกิจ อยู่นิ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างฯ บ้านมั่นคง เฟส 2 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ลานโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก