8 กรกฏาคม 2564
ประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 1)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดการประชุมผู้ทำสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (บ้านมั่นคงภาคประชาชน เฟส 1) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก นำโดย จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยนางสุพัตรา เนียมเครือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างฯ บ้านมั่นคง เฟส 1 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ลานโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก