9 กรกฏาคม 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย