14 กรกฏาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 มอบผลผลิตที่ได้จาก โครงการ "ทหารพันธ์ุดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ"


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยนางรัชฎาพร พิมพา  รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้นำผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ช่วยเหลือประชาชน”เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ และพืชผักชนิดต่าง ๆ สิ่งของที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัย มอบให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลอรัญญิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง