15 กรกฏาคม 2564
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นากยกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมโครงการฯ และนายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านประทานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการกองบิน 46 ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 ตัวแทนศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และตัวแทนศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาทบทวนแผนพัฒนา ฉบับ พ.ศ. 2561-2565 ทบทวนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก