13 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมกว่า 162 ล้านบาท
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3 สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รวมกว่า 162 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก กล่าวว่า สำหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 162,385,400 บาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 145,739,900 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ จำนวน 16,645,500 บาท
ซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยการดำเนินการตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาเมืองอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลตามนโยบายและเกิดผลเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป