19 สิงหาคม 2564
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา ในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นากยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ และนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการของสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เด็กได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครูแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กำหนด

โดยคณะครูของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้ง 4 แห่ง ได้ให้การต้อนรับและสาธิตวิธีการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งแสดงวิธีการอัดคลิปวีดีโอ ที่ใช้เป็นสื่อในการสอนออนไลน์แก่นักเรียน เช่น สาธิตการสอนวิธีการล้างมือ สาธิตการสอนวิธีการอาบน้ำ เป็นต้น