24 สิงหาคม 2564
สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

สภาเทศบาลเมืองอรัญญิก มีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเดินหน้าดำเนินการโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาตำบลอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย