27 สิงหาคม 2564
โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม อบรมอาชีพระดับชุมชน โดยพันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีฯ นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการสอนวิธีทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนาฝีมือ พัฒนาอาชีพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับคนในชุมชน ณ ลานโดม เทศบาลเมืองอรัญญิก