27 สิงหาคม 2564
จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  ให้จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,880 กล่อง  โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีรับมอบหน้ากากอนามัยฯ  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จ.ส.อ.ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก รับมอบหน้ากากอนามัยฯ จำนวน 103 กล่อง เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ต่อไป