4 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรม การเรียนรู้หลักการตลาด ในยุค Digital Marketing 2021 ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ โดย ดร.สุภวดี ตรงต่อธรรม เป็นผู้บรรยายอบรม เรื่อง “กิจกรรม การเรียนรู้หลักการตลาด ในยุค Digital Marketing 2021” โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก