4 ตุลาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำโครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลพิพัฒิน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวและทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนตำบลอรัญญิกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก