8 ตุลาคม 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีนางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทราบ