20 ตุลาคม 2564
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 6

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 6 โดยการถ่ายทอดการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting จากห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ไปยังสถานที่อบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม