28 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองอรัญญิกรับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในฐานะส่วนราชการ/หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องในฐานะส่วนราชการ/หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของจังหวัดพิษณุโลก โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สำหรับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2564