10 พฤศจิกายน 2564
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมี นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย