15 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับจากลูกปัดต่างๆ
เมื่อวันที่อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม Workshop ทำเครื่องประดับจากลูกปัดต่างๆ เพื่ออบรมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก