23 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการการเปิดเรียนของสถานศึกษา แบบ On-site ณ สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง ให้ความเห็นชอบการเปิดสถานศึกษาแบบ on-site ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป