26 พฤศจิกายน 2564
การประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ยุติธรรมชุมเทศบาลเมืองอรัญญิกร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3)