9 ธันวาคม 2564
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมี จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้ออมด้วยพันเอก สาโรจน์ เดชฟุ้ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย