20 ธันวาคม 2564
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิทรรศการแสดงผลงาน และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยจัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิทรรศการแสดงผลงาน และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3)