22 ธันวาคม 2564
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) ได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก (ออมวันละบาท) ได้จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนชุมชนตำบลอรัญญิก ประจำปี พ.ศ. 2564 ทบทวนระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ สรุปผลการบริหารงานกองทุนฯ และการบริหารอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น 3)