23 ธันวาคม 2564
ร่วมตรวจสอบฉลากอาหารจัดรวมในกระเช้าปีใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายชูศักดิ์ รักเสนาะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอรัญญิก ในการเข้าร่วมตรวจสอบฉลากอาหารจัดรวมในกระเช้าปีใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก