27 ธันวาคม 2564
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองอรัญญิกได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายพันธ์เดช มั่งมี ปลัดเทศบาลฯ จ่าสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์ สีสังข์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงสัญญลักษณ์  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น3)