10 มกราคม 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2565
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2565 ทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมี จ่าสิบเอก ชูชีพ มีไชยโย รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการมอบเบี้ย