12 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก จัดการประชุมขับเคลื่อนงาน
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการให้มีการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) ให้เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Center) และสามารถให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมี นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก นายพันธ์เดช  มั่งมี ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม