25 มกราคม 2565
งานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 นำโดยนายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน ซึ่งในนามของเทศบาลเมืองอรัญญิก นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นตัวแทนรับมอบป้ายสัญลักษณ์ฯ  โดยในงานมีอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมการจับสลากรางวัลมอบให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน