28 มกราคม 2565
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในวัยเรียน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในวัยเรียน เทศบาลเมืองอรัญญิก ปีงบประมาณ 2565 โดยนางรัชฎาพร  พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มาให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลทันตสุขภาพ และการตรวจสุขภาพในช่องปาก ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว)