17 มีนาคม 2565
ประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2  เทศบาลเมืองอรัญญิก มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายสมบูรณ์ อายุโย ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญิก นำโดยนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาตำบลอรัญญิกให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย